fbpx

Tohtorisi Oy:n potilasrekisterin rekisteriseloste

Yleistä

Tämä on Tohtorisi Oy:n informointiasiakirja, jonka tarkoituksena on informoida teitä
henkilötietojenne käsittelystä, käsittelyn perusteista sekä oikeuksistanne toimestamme tapahtuvaan
henkilötietojenne käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Tohtorisi Oy
Osoite: Pekurintie 4-6, 90440 Kempele
Muut yhteystiedot: Y-tunnus 3125478-3, s-posti asiakaspalvelu@tohtorisi.fi

Yhteisrekisterinpitäjä
Toimipaikassa työskentelee Tohtorisi Oy:n työsuhteista henkilöstöä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja
erillisten yritysten kautta palvelun tuottajia, joiden kanssa muodostuu yhteisrekisteri sopimuksissa kuvatulla
tavalla.

Henkilötietojen käsittelijät
Tohtorisi Oy:lla on sähköinen potilas- ja asiakastietorekisteri ja lisäksi Tohtorisi Oy vastaa toimipaikassaan
toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien ja erillisten yritysten kautta toimivien palveluntuottajien potilas- ja
asiakasrekistereiden teknisestä ylläpidosta sopimuksissa kuvatulla tavalla.

Muita henkilötietoja käsitteleviä tahoja

Mediconsult Oy (Y-tunnus 2922700-6)
Tuottaa sähköisen potilastietojärjestelmän, Kanta-yhteyden ja e-reseptiyhteyden Tohtorisi Oy:lle. Vastaa
potilastietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta järjestelmän osalta.

VideoVisit Oy (Y-tunnus 2123094-8)
Tuottaa chat- ja videotoiminnallisuudet sisältävän etävastaanottojärjestelmän Tohtorisi Oy:lle. Vastaa
järjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta järjestelmän osalta.

Vello Solutions Oy (2140030-2)
Tuottaa ajanvarauskalenterin kunta-asiakkuuksia varten ja asiakasrekisterin. Vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta järjestelmän osalta.

Kela/KanTa-palvelut, eResepti, potilastiedon arkisto
Potilastiedot siirretään KanTa-arkistoon, missä olevia tietoja potilas hallinnoi itse Omakanta –järjestelmän
kautta. Lisätietoja http://www.kanta.fi

Potilastiedot liikkuvat tietyissä tilanteissa suljettuina kirjeitse, Postin välityksellä.

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Nimi: Tatu Ylikotila
Puhelin: 0443795730
Sähköposti: tatu.ylikotila@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste (GDPR 6 ja 9 artiklat)
Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja
käytetään potilaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arkistoinnissa.
Potilasrekisterin tietoja käytetään myös yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja
määräysten toteuttamisessa.

Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisteriin tallentuvat potilaan itsensä ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat tiedot: nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myös potilaan hoitoa ja tutkimusta koskevat
laskutustiedot ovat rekisterissä.
Alaikäisen potilaan huoltajan, laillisen edustajan ja potilaan nimeämän yhteyshenkilön henkilötiedot
tallentuvat rekisteriin.
Potilasrekisteriin tallentuvat potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta
välttämättömät ja oleelliset terveydentilatiedot, tutkimuslöydökset, kuvantamistutkimustulokset,
laboratoriotulokset ja muut näytteenottovastaukset. Myös lausunnot, todistukset, lähetteet, palautteet ja
tutkimusmääräykset tallentuvat potilastietojärjestelmään.
Potilaan tietosuojaa koskevat merkinnät tallentuvat potilasrekisteriin. Tämä käsittää potilaan antamat
suostumukset koskien yhteisrekisteriä, hoito-ohjeiden postitusta, tekstiviestien lähetystä ja terveystietojen
luovutusta ja luovutuslokia. Myös potilaalle annettu informaatio e-reseptistä, sähköistä
laboratoriovastauksista ja Kanta-informaatiosta sekä Kanta-suostumus tallentuvat potilasrekisteriin.

Mistä henkilötiedot saadaan?
Potilas itse antaa tiedot asioidessaan palveluissamme tai aikaa varatessaan. Tietoja antaa myös alaikäisen
huoltaja tai potilaan laillinen edustaja.
Tohtorisi Oy:n henkilökunta lisää tietoja potilasrekisteriin, kun hoidossa muodostuu uusia tietoja, kuten
laboratoriovastaukset, patologin vastaukset ja kuvantamislausunnot.
Tarvittaessa potilaan suostumuksella tilataan tai haetaan terveydentilaa koskevia tietoja muista
terveydenhuollon toimintayksiköistä tai KanTa-arkistosta ja oleelliset tiedot talletetaan potilasrekisteriin.

Henkilötiedon säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit
Potilasrekisteriin tallennettujen tietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakiperusteista
sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

Henkilötietojen vastaanottajat
Potilastietoja luovutetaan valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä
varten sekä Fimealle huumausaineseurantaa varten.
Tarvittaessa potilasrekisterin tietoja luovutetaan:
• Potilaan suullisella suostumuksella potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle
jatkohoitoa varten.
• Toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon
ammattihenkilölle ilman potilaan suostumusta tutkimuksen ja hoidon toteuttamiseksi, mikäli potilaalla
ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaaman syyn vuoksi edellytyksiä
arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos
suostumusta ei voi saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.
• Kirjallisella luvalla tai lainsäädännön perusteella vakuutusyhtiölle.
• Huoltajalle, muulle lailliselle edustajalle tai potilaan lähiomaiselle, jos potilas on antanut tähän
suostumuksen.
Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on
oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle
edustajalleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman potilaan erillistä pyyntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka
Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää
ainoastaan kyseisessä toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat henkilöt ja hoidon
järjestämiseen osallistuvat henkilöt, kukin vain siinä laajuudessa mitä toimenkuva vaatii. Henkilötietojen
käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa. Manuaalisia aineistoja ei ole.
Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.
Osoite: Pekurintie 2-4, 90440 Kempele

Rekisteröidyn oikeudet
A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla)
Potilaalla on pääsy tietoihin sähköisesti Kanta-arkiston kautta tai kirjallisena postitse kirjallisen pyynnön
avulla.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla)
Potilaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla)
Potilaalla on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista ilman viivytystä.
Vaatimus tehdään kirjallisesti vapaamuotoisesti. Vaatimus toimitetaan merkinnän tehneelle henkilölle tai
rekisterin ylläpitäjälle.
Korjaamista vaativa pyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti toimintayksikköön ja henkilöllisyys varmistetaan
tässä yhteydessä. Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-arkistoon siten että sekä
virheellinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema,
korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä potilasasiakirjoihin.

D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla)
Katso kohta C.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.